Dnia 8 października 2022r. obchodzony jest Dzień Świadomości Dysleksji

Od wielu lat październik jest miesiącem, w którym Europejskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że są wśród naszych podopiecznych dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczny Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypada w okresie 3 – 9 października pod hasłem Przełamujemy bariery.

W związku z tym nasza szkoła przyłączyła się do tych obchodów. Jedną z inicjatyw propagującą tę idę jest podnoszenie świadomości nauczycieli, uczniów i rodziców czym jest dysleksja, i jak są jej symptomy. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z artykułem poniżej. Kolejna inicjatywą szkolną jest ogłoszenie konkursu na grę ortograficzną. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Konkurs na Grę Ortograficzną

CELE KONKURSU

 1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
 2. Utrwalanie zasad ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.
 3. Promowanie sukcesów dzieci.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez realizację autorskich pomysłów.
 5. Podwyższenie samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości uczniów.
 6. Propagowanie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

REGULAMN KONURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II – VIII.
 2. Technika wykonywania prac jest dowolna, format – dowolny, rodzaj – plansza lub karty.
 3. Do pracy należy dołączyć tabliczkę autora (klasa, imię i nazwisko).
 4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej typu „grzybobranie”: tytuł, instrukcję gry, plansze, pionki, fiszki, karty itp.
 5. Ocenie podlegać będą pomysłowość, zgodność z zasadami pisowni, staranność wykonania, atrakcyjność gry i estetyka wykonania pracy.
 6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są trzy nagrody za I, II, III miejsce
  w każdej kategorii wiekowej ( kl. II – IV, oraz V-VIII)
 7. Prace konkursowe proszę przekazać do wychowawcy klasy bądź do pedagoga, psychologa
  lub logopedy do dnia 31.10.2022r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.2022r.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do popularyzowania prac i ich eksponowania
  na wystawie.
 10. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Dorota Kalbarczyk (pedagog), Aldona Sternowska (psycholog), Anna Mówińska (logopeda).

Zapraszamy do zabawy!

 

Czym jest dysleksja?

Jak ją rozpoznać?  Jak pomóc uczniowi z dysleksją.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się m.in. czytania, pisania, liczenia. Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń
w rozwoju dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej
i wzrokowej), ruchu czy koncnetracji. Dysleksja rozwojowa nie jest wynikiem wolniejszego rozwoju umysłowego czy braku inteligencji. Dysleksja może być zdiagnozowa u uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w testach inteligencji.

Specjaliści wyróżniają różne rodzaje dysleksji rozwojowej:

dysleksja – trudności w czytaniu (dzieci czytają zwykle wolniej),

dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych),

dysgrafia – trudności w opanowaniu czytelnego pisania,

dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki.

U jednej osoby mogą występować wszystkie rodzaje dysleksji rozwojowej, ale najczęściej zdarza się występowanie dysleksji z dysortografią.

Zwykle symptopmy zapowiadające trudności w czytaniu i pisaniu zauważane są dopiero w okresie ich nauczania początkowego, a powinny być dostrzeżone w okresie przedszkolnym. Są to objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego (opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych), które leżą u podstaw uczenia się czytania i pisania. W takich przypadkach mówi się o ryzyku dysleksji. Bezpośrednią przyczyną trudności w nauce o charakterze dyslektycznym jest nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka, co oznacza, że niektóre funkcje rozwijają się dobrze, zaś inne z opóźnieniem.

Dotyczy to przede wszystkim zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych
i ruchowych, które biorą udział w czytaniu i pisaniu oraz ich współdziałania. Nieprawidłowości rozwoju funkcji słuchowo – językowych objawiają się jako zaburzenia uwagi, pamięci i percepcji słuchowej:

– dziecko nie dostrzega różnicy między głoskami np. p-b, myli je podczas zapisywania, myli także wyrazy różniące się jedną głoską np. kosa-koza;

– dziecko ma trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów (np. ko-za;         k-o-z-a), czego konsekwencją jest opuszczanie lub dodawanie liter lub sylab
w zapisywanych wyrazach, rozpoznawanie rymujących się słów, przekręcanie wyrazów w czasie pisania,

– opuszczanie wyrazów podczas dyktanda, zapominanie właściwego słowa podczas samodzielnego pisania.

Nieprawidłowości funkcji wzrokowych objawiają się jako zaburzenia uwagi, spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej i powodują:

– trudności z zapamiętywaniem liter i ich odróżnianiem, mylenie liter podobnych kształtem np. n-m,

– trudności w nauce czytania elementarnego, ponieważ nieprawidłowe rozpoznawanie liter uniemożliwia sprawne literowanie (określane też głoskowaniem), czyli odnoszenie do sposrzeganych liter przypisanych im głosek,

– trudności z utrwalaniem poprawnej pisowni tzw. trudnych wyrazów – zawierających trudność ortograficzną (np. rz czy ó niewymienne).

Deficyty rozwoju funkcji ruchowych, szczególnie motoryki rąk powodują:

– wolne tempo pisania,

– niski poziom graficzny pisma np. nieczytelne pismo,

– szybkie męczenie się ręki,

– trudność z zapamiętywaniem wzorców ruchowych, automatyzujących zapisywanie poprawnej formy niektórych wyrazów (np. który, król, rzeka, itp.).

Zaburzenia orientacji utrudniające rozpoznawanie kierunków w przestrzeni
i stronach ciała powodują:

– mylenie liter o podobnych kształtach, ale inaczej położonych w przestrzeni, np. p-b-d-g,

– pismo lustrzane, zapisywanie wyrazów lub działań matematycznych od strony prawej do lewej.

Wczesne zaobserwowanie przez rodziców i nauczycieli objawów tzw. ryzyka dysleksji pozwoli zrozumieć problemy dziecka i podjąć stosowne ćwiczenia.

Badanie psychologiczne pozwala ocenić poziom funkcjonowania intelektualnego. Badana jest zdolność koncentracji uwagi, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, sprawność ruchowa.

Dysleksję rozwojową rozpoznaje się po stwierdzeniu u dziecka:

– prawidłowego rozwoju umysłowego,

– opóźnień rozwoju funkcji stanowiących podstawę do wykształcenia umiejętności czytania i pisania,

– wczesnego występowania trudności w nauce czytania i pisania,

– nasilenia i długotrwałości trudności, pomimo podjętych działań terapeutycznych.

Aby pomóc uczniowi z dysleksją należy złosić się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z informacją o objawach dysleksji, a następnie dziecko przechodzi badania, w których następuje ocena głośnego czytania (tempa, techniki i liczby błędów) oraz stopnia zrozumienia czytanego tekstu.