Pedagog

 mgr Dorota Kalbarczyk

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie.

Zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców
w następujących godzinach pracy: 

Poniedziałek
     Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

8:00 - 14.00
9:00 - 14.00
10:00 - 16:00
11:15 - 13.15
8:00 - 13:00

Pedagog prowadzi dla uczniów zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne z elementami arteterapii, terapię pedagogiczną, trening zastępowania agresji oraz trening umiejętności społecznych.

 

 


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
Współpraca z uczniami:

· diagnoza, która ma na celu  określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych lub trudności w funkcjonowaniu.

·  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

· minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

· inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

· pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.

· podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.

· udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

     

Współpraca z rodzicami:

· udzielanie informacji o uczniach,

· indywidualne konsultacje z rodzicami,

· prowadzenie poradnictwa dla rodziców – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych,

· pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  predyspozycji i uzdolnień uczniów,

· organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin potrzebujących wsparcia,


Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas:

· szukanie przyczyn i sposobów zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów.

· diagnoza sytuacji wychowawczej w celu rozwiązywania problemów stanowiących barierę utrudniającą pełne uczestnictwo w życiu szkoły.

· inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

· kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie bądź innych poradni specjalistycznych.

· podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

· wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA