Aktualności

WAKACJE!

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom
życzymy radosnych, pogodnych, bezpiecznych
oraz pełnych wrażeń i przygód wakacji,
wspaniałego relaksu wśród najbliższych osób,
wielu niezapomnianych przeżyć, ciekawych spotkań i miejsc!
Wracajcie do nas wypoczęci i uśmiechnięci!
Czekamy na Was w nowym roku szkolnym. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie

Rekrutacja do przedszkoli

Informacja nt. rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Miejsca dla dzieci są przewidziane w:

 • przedszkolach samorządowych,
 • szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
 • przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz wyłonionych w drodze konkursu przedszkolach niepublicznych, w których zostały zagwarantowane miejsca dla dzieci - mieszkańców  naszej Gminy, z których to miejsc przedszkolaki będą korzystały dokładanie na takich samych zasadach, na jakich korzystają dzieci w przedszkolach samorządowych.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 6 do 20 marca 2018 r. do godz. 12.00, zaś szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będą dostępna na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl od dn. 23 lutego 2018 r. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji poniżej.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2012, 2013 i 2014, 2015 które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówce Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 27 luty-5 marca br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2012) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2012), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować sytuację swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2018 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

 1. po 23 lutego 2018 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
 2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
 3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
 4. od dnia 6 marca (od godz. 12.00)  do dnia  20 marca 2018 (do godziny 12:00), w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
 5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
 6. najpóźniej do dnia 20 marca 2018 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
 7. w dniu 6 kwietnia 2018 po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
 8. do dnia 17 kwietnia do godziny 16.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;
 9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

HARMONOGRAM

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu o następujący harmonogram wynikający z  Zarządzenia Nr 0050.13.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 24 stycznia 2018 r.

Etap kontynuacji

opis działania

termin od

termin do

Składanie w przedszkolach deklaracji kontynuacji

27.02.2018 r.

05.03.2018 r.

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja kandydatów poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli 
lub pobieranie tradycyjnych wniosków z przedszkoli lub szkół.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

06.03.2018 r.

od godz. 12.00

20.03.2018 r. 
do godz., 16.00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12.00)

 

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

06.04.2018 r. godz. 15.00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

06.04.2018 r.

17.04.2018 r., 
do godz. 16.00

 

Ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych oraz opublikowanie informacji o pozostających wolnych miejscach

20.04.2018 r., godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

 

Publikacja w systemie wykazu wolnych miejsc

01.08.2018 r.

Rejestracja kandydatów poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli lub pobieranie tradycyjnych wniosków z przedszkoli lub szkół.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

 

01.08.2018 r.

od godz. 12.00

 

06.08.2018 r.,

do godz. 15.00

 

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12.00)

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

20.08.2018 r., godz. 15.00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

20.08.2018 r.

 

22.08.2018 r.,

do godz. 15.00

Ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych oraz opublikowanie informacji o pozostających wolnych miejscach

23.08.2018 r., godz. 15.00

KRYTERIA REKRUTACJI

O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwały nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 27 marca 2017 r. 

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin
 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub kandydat, który jest wychowywany przez samotnego pracującego lub studiującego rodzica.
 • Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej 8 godzin dziennie.
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się  oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl.

źródło: www.radzymin.pl

ra_zarzadzenie_013_2018(1).pdf

Zapisy do kl.I

Drodzy Rodzice!
Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej
odbywają się od 5 do  20 marca.

 - DZIECI SIEDMIOLETNICH ur. w 2011 r.: (obowiązek)
- DZIECI 6-cio letnich ur. w 2012r.: (na wniosek rodziców)
- Dzieci, które miały odroczony obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018

Obwód szkoły określony jest w
uchwale:
Uchwała Nr Nr 386/XXXV/2017/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku.
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
można uzyskać pod nr telefonu 22 428 28 63

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny
w sekretariacie szkoły.
W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:
1. akt urodzenia (do wglądu)
2. dokument zawierający PESEL dziecka,
3. wypełniona karta zgłoszenia (do pobrania niżej lub w sekretariacie szkoły)

Pobierz:
 

Radzymin_Zgloszenie_do_klasy_pierwszej_dziecko_szkola_obwodowa_2018 (1).pdf

Radzymin_wniosek_klasa_I_dziecko_uczeszczajace_obecnie_do_oddzialu_przedszkolnego (3).pdf

Radzymin-wniosek - Zgloszenie_do_klasy_pierwszej_dziecko_szescioletnie s... (1).pdf

Zarzadzenie_012_2018.pdf

Życzenia

Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony
w gronie najbliższych

napełni serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Dzieciątka

towarzyszy przez całe życie
.


Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi
 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej 


Zapraszamy do obejrzenia świątecznej animacji, wykonanej przez nasze uczennice na zajęciach z programowania:

Konkurs recytatorski  Zapraszamy uczniów naszej gminy do udziału  w kolejnym, już piątym, październikowym konkursie recytatorskim
poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
organizowanym przez naszą szkołę
i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radzymin.

regulamin konkursu2017.doc

karta zgłoszeniowa2017.doc

Zapisy do grup przedszkolnych

Zachęcamy Rodziców do zapisów dzieci do całodziennych oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. W związku z przeniesieniem do nowego budynku mamy w ofercie nowe, przestronne sale.
Wolne miejsca:
- grupa trzylatków
- grupa czterolatków i pięciolatków
Z A P R A S Z A M Y ! ! !


Zapraszamy
na uroczystą inaugurację
roku szkolnego 2016/2017
4 września (poniedziałek) o godz. 10.00


ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi cateringowej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania.docx

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania.docx

 Zapytanie ofertowe na cattering.docx

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się 23 czerwca o godz.8.30


   Rodzice będą mogli zwiedzić nowy budynek
naszej szkoły w godz. 9.30-10.00

ZAPRASZAMY!

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński przysłał życzenia i cukierki dla uczniów naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy! :)

Spotkanie w bibliotece

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
UCZNIÓW KL.I-III

W sobotę 3 czerwca godz.13.00-16.00

W programie:

- „Poszukiwacze zaginionych książek”, 
- „Tajemnice skrzyni”,
- „Teatrzyk cieni”,
- czytanie wierszy i bajek,
- konkursy i zabawy plastyczne,
- projekcja filmu:
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai:Stella Nostra” (reż. P. Klange i W.Soderlund)

LICZBA  MIEJSC  OGRANICZONA
ZAPISY  U  PANI NATALII JELEŃ-BARTOSIEWICZ

Spotkanie odbywa się w ramach akcji NOC BIBLIOTEK. Ze względu na obecne warunki lokalowe spotykamy się w dzień. Mamy nadzieję, że za rok w nowym budynku szkoły zorganizujemy niezwykłą noc w bibliotece :)

Kolonie!

 

ULOTKA.docx

Uwaga! Konkurs!

Zapraszamy do udziału

w szkolnym konkursie ekologicznym

pod hasłem

„Jestem przyjacielem Ziemi”

 

DLA KLAS 0-I

 „Mieszkańcy lasu”

 

- praca plastyczna

- format A-4 lub A-3

- technika dowolna

- praca indywidualna bądź grupowa (max. 4 osoby)

 

DLA KLAS II – III

„Posprzątajmy świat”

-plakat zachęcający

do segregowania śmieci

- praca plastyczna

- format A-4 lub A-3

- technika dowolna

- praca indywidualna bądź grupowa (max. 4 osoby)

 

DLA KLAS IV-V-VI

Ziemia dla człowieka-człowiek dla Ziemi”

- plakat promujący

obchody Dnia Ziemi

- praca plastyczna

- format A-4 lub A-3

- technika dowolna

- praca indywidualna bądź grupowa (max. 4 osoby)

 

Prace składamy do dnia

24 kwietnia 2017r. (poniedziałek)

 

do uczniów klasy III a lub swojego wychowawcy

 

Prace na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas szkolnych obchodów Dnia Ziemi.

Życzenia


Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

-Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej
w Słupnie

Rekrutacja do odziałów przedszkolnych

Informacja nt. rekrutacji dzieci do przedszkoli
na rok szkolny 2017/2018

Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Miejsca dla dzieci są przewidziane w:

 • przedszkolach samorządowych
 • szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
 • przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz wyłonionych w drodze konkursu przedszkolach niepublicznych, w których zostały zagwarantowane miejsca dla dzieci - mieszkańców  naszej Gminy, z których to miejsc przedszkolaki będą korzystały dokładanie na takich samych zasadach, na jakich korzystają dzieci w przedszkolach samorządowych.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 2 do 18 maja 2017 r. do godz. 12:00, zaś szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będą dostępna na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl od dn. 18 kwietnia 2017 r. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji poniżej.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2011, 2012, 2013 i 2014, które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówce Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 20-28 kwietnia br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować sytuację swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2017 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

 1. po 18 kwietnia 2017 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
 2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
 3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
 4. od dnia 2 maja (ok 10.00) do dnia  18 maja 2017  do godziny 12:00, w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
 5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
 6. najpóźniej do dnia 18 maja 2017 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
 7. w dniu 2 czerwca 2017 po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
 8. do dnia 9 czerwca do godziny 16.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;
 9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

HARMONOGRAM

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu o następujący harmonogram wynikający z Zarządzenia nr 0050.27.2017 Burmistrza Radzymina z 27 marca 2017 r. 

Etap kontynuacji

opis działania

termin od

termin do

Składanie w przedszkolach deklaracji kontynuacji

20.04.2017 r.

28.04.2017 r.

 

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja kandydatów poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli
lub pobieranie tradycyjnych wniosków z przedszkoli lub szkół


Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków

02.05.2017 r.

od godz. 08.00

18.05.2017 r.
do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12.00)

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

02.06.2017 r. do godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

05.06.2017 r.

09.06.2017 r.
do godz. 16:00

Ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych oraz opublikowanie informacji o pozostających wolnych miejscach

16.06.2017 r. do godz. 14:00

 

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w rekrutacji uzupełniającej

07.08.2017 r.

18.08.2017 r.


KRYTERIA REKRUTACJI

O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe - wynikające z Uchwały nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 27 marca 2017 r. 

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin
 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub kandydat, który jest wychowywany przez samotnego pracującego lub studiującego rodzica.
 • Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej 8 godzin dziennie.
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się  oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl.

źródło: www.radzymin.pl

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice,
w związku z wejściem w życie 16 stycznia 2017 r. art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy rekrutacji ulegają przesunięciu.

Na rok szkolny 2017/2018 terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), zostaną określone do 15 kwietnia tego roku. Do tego dnia zostaną również podane kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji na rok 2017/2018, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz punktacja za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole będą mieli możliwość złożenia na rok szkolny 2017/2018 Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych     w szkole.

O terminach, zasadach i  kryteriach  rekrutacji Rodzice zostaną poinformowani w terminie późniejszym, na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie oraz  na stronach przedszkoli i szkół podstawowych. 

źródło:radzymin.pl

Reforma edukacji - informacja dla uczniów i rodziców

11 stycznia 2017 r. zostały ogłoszone ustawy wprowadzające reformę edukacji. Na mocy dwóch ustaw Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. rozpocznie się reforma struktury polskiego szkolnictwa.

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu.

Struktura szkół po zmianach

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

Co się zmieni w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, gdy wejdzie reforma?

Szkoła podstawowa

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową;
 • Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

Gimnazjum

 • Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum;
 • Na rok szkolny 2017/18 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum;
 • W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas trzecich ukończy gimnazjum.
 • Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.

Rozwiązania dla niepromowanych uczniów gimnazjów:

 • Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/17 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej;
 • Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/18 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;
 • Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/19 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane poprzez:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową bądź włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum bądź włączenie gimnazjum do liceum albo technikum,
 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia bądź włączenie gimnazjum do takiej szkoły.

Przekształcenie zespołu szkół 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy II i III dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia (do 31 sierpnia 2019 r.).

Jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach również w szkołach ponadpodstawowych?

Zapraszamy na stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowaną reformie edukacji - www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy.

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail - reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię - 22 551 24 22, na które wszyscy zainteresowani mogą kierować pytania związane z reformą edukacji.

źródło: radzymin.pl

Rusza rozbudowa naszej szkoły!

Z przyjemnością informujemy, że lada dzień ruszy rozbudowa naszej szkoły! Gmina Radzymin podpisała  umowę z firmą ZAB-BUD z Warszawy - Generalnym Wykonawcą inwestycji.
W nowym budynku dydaktycznym znajdzie się m.in. 3-oddziałowe przedszkole, 8 sal lekcyjnych biblioteka, sala dydaktyczna dla 6-latków. W dotychczasowej części szkoły powstanie nowoczesna stołówka i świetlica. Umowa obejmuje również zagospodarowanie terenu, budowę boiska i placu zabaw. Wykonawca ma czas 16 miesięcy na realizację inwestycji od dziś. Wartość zadania wyniesie 7.2 mln zł.

http://bip.radzymin.pl/upload/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu%20BZP%20Rozbudowa%20SP2%20S%C5%82upno.pdf

Czekamy z niecierpliwością na realizację!


Plany w załącznikach:

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

JASIEK MELA W SŁUPNIE!!!

 

Jan Mela – najmłodszy w historii zdobywca biegunów – północnego i południowego w ciągu jednego roku. Jest jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Założyciel fundacji „Poza Horyzonty”.

 

W CZWARTEK 2 CZERWCA NA PLACU ZABAW (ul. Żeromskiego róg Magnolii)

o godz. 15.00

 

Z Jankiem będzie można się spotkać dzięki zaproszeniu fundacji AVIVA, od której Słupno otrzymało grant 20.000 zł na zabawki za zajęcie I miejsca w konkursie „AVIVA to dla mnie ważne”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 INFORMACJA DLA RODZICOW - rekrutacjauzupełniajaca.pdf

"Z boiska na stadion"

 

Konkurs

Koło Regionalne „Sowa”

zaprasza

Uczniów klas IV, V i VI

do  udziału w I konkursie historycznym

„ Daty z życia i twórczości

Michaliny Chełmińskiej – Szczepankowskiej

- patronki naszej szkoły”

Konkurs odbędzie się : 3 marca– klasa VI i 4 marca - klasa IV i V.


Dodatkowych informacji  udziela p. Grzegorz Jeleń – nauczyciel historii

 

Serdecznie zapraszamy!

 Materiały do konkursu w zakładce Nasza Patronka 

Szkolny konkurs plastyczny


Konkurs plastyczny pt.:

 

„Nasza patronka Michalina Chełmońska-Szczepankowska”

 

Weź udział w konkursie i stwórz portret naszej patronki Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej  lub ilustrację plastyczną do jej wybranego utworu literackiego.

 

Każda praca musi spełniać warunki:

·  Format A4.

·  Technika pracy dowolna.

· Praca ma posiadać tło.

· Praca ma być podklejona na sztywny, kolorowy karton formatu A3.

 

Podpisane prace (z tyłu: imię, nazwisko, klasa) należy oddać do wychowawcy klasy do dnia 19 lutego 2016 r.

 

Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach:

 1. kl. 0-I 

  2. kl. II-III

  3.  kl. IV-VI 

Wystawa wszystkich prac w dniu uroczystości poświęcenia sztandaru Patrona Szkoły Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.

 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę!

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA