Podręczniki

Podręczniki

Informacje dla Rodziców

 

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

 

Od 1 września 2016 r. dzieci, które pójdą do I-V klasy szkoły podstawowej oraz I-II klasy gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki.

 

Wszystkim tym uczniom darmowe podręczniki, oraz materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkoły z dotacji, które otrzyma gmina.

 

Podręczniki mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. Będą one własnością szkoły, jedynie wypożyczaną uczniom.

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która weszła
w życie z dniem 8 lipca 2014 r., gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, z punktu widzenia rodziców uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz klas I-II gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 będą bezpłatne.

 

Natomiast uczniowie klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe otrzymają dopiero w następnym roku, tzn. na rok szkolny 2017/18.

 

Pozostałe przedmioty

 

Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy w szkole podstawowej). Rodzice, tak jak do tej pory, ponoszą koszty zakupu.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa I

 Uczniowie klasy I dostaną przygotowany przez MEN darmowy podręcznik "Nasz Elementarz". Ten sam, z którego w ubiegłym roku uczyli się pierwszoklasiści.  Szkoła otrzyma również z MEN 50 zl na zakup ćwiczeń dla każdego dziecka. Bezpłatny jest też podręcznik do języka obcego -na jego zakup szkoła otrzyma 25 zł na ucznia.


Klasa II

 Uczniowie klasy II dostaną przygotowany przez MEN darmowy podręcznik "Nasz Elementarz". Szkoła otrzyma również z MEN 50 zl na zakup ćwiczeń dla każdego dziecka. Bezpłatny jest też podręcznik do języka obcego -na jego zakup szkoła otrzyma 25 zł na ucznia. 


 Klasa III

 Uczniowie klasy II dostaną przygotowany przez MEN darmowy podręcznik "Nasz Elementarz". Szkoła otrzyma również z MEN 50 zl na zakup ćwiczeń dla każdego dziecka. Bezpłatny jest też podręcznik do języka obcego -na jego zakup szkoła otrzyma 25 zł na ucznia.

Klasa IV

Szkoła zakupi komplet podręczników i ćwiczeń dla uczniów z kl. IV. MEN przeznaczył na ten cel 140 zł na podręczniki, które mają posłużyć kolejnym rocznikom uczniów i 25 zł na zeszyty ćwiczeń. 


Klasa V

Szkoła zakupi komplet podręczników i ćwiczeń dla uczniów z kl. IV. MEN przeznaczył na ten cel 140 zł na podręczniki, które mają posłużyć kolejnym rocznikom uczniów i 25 zł na zeszyty ćwiczeń.
 

Klasa VI

 

Język polski - „Jutro pójdę w świat” Hanna Dobrowolska,

WSiP- podręcznik i ćwiczenia.

Historia -  „Historia wokół nas” R. Lolo, . Pieńkowska, R. Kowalski

Przyroda - „Przyrodo witaj” E. Gromek, E. Kłos i in.

WSiP- podręczni i ćwiczenia.

Matematyka - „Matematyka wokół nas”  H. Lewicka, M Kowalczyk i in. WSiP- podręcznik i ćwiczenia cz. 1i2

Muzyka -  „Nuty, smyki i patyki” WSiP Cz. 1 i2

 Zajęcia komputerowe – „Informatyka Europejczyka” D. Kiałka, Helion.(do VISTY)

 

 

 

 

 

Dofinansowania kosztów zakupu podręczników

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie również będą mogli skorzystać z dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

 

Zgodnie z  uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” oraz  rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 18 lipca 2016 r. poz. 1045) 

Dofinansowanie na zakup podręczników w roku szkolnym 2016/2017 przysługuje: 

 uczniom:

            1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną uczęszczający w roku szkolnym 2016//2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum).

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy,
w przypadku gdy uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1ustawy. 

 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego, a także uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających

z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie ustalonym przez Burmistrza Radzymina - do dnia 16 września 2016 r.

 

Wniosek mogą złożyć:

 

- rodzice,

 

- opiekun prawny,

 

- rodzina zastępcza,

 

- za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może  złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

 

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

 

§ faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

 

§ rachunek, paragon,

 

§ oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. „Wyprawka szkolna”,

 

§ w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki
 i materiały edukacyjne. 

 

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć dowód zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust.3 ustawy o systemie oświaty.

 

 

Opracowanie:

 

Halina Kondratczyk

 

kierownik GZEASz

 

 Wniosek o dofinansowanie.docx

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA